2023. gada 21. dec.

Ziemassvētku pasākums

 Skanīgām dziesmām un dzejoļiem Ziemassvētkus ieskandināja paši mazākie bibliotēkas apmeklētāji


Pasākuma dalībnieki noskatījās improvizētu pirkstiņleļļu teātri pēc I. Šteinbergas lugas ,,Kā eglīte zvēriem dziesmiņu mācīja" motīviem2023. gada 12. dec.

Jaunumi grāmatplauktos

 Bibliotēkas plauktus ir papildinājušas Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētā un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta ,,Rakstītāji un rakstu darbi: latviešu autori un literatūra bibliotēkās" grāmatas                                     Nāciet un izvēlieties! Nozaru literatūra,                                                                              daiļliteratūra un bērnu grāmatas


2023. gada 30. nov.

Izstādes un pasākumi decembrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

1.-30.12.

,, Baltos svētkus gaidot” Tematiska izstāde ziemas saulgriežu laikā

4.-23.12.

,,Tādi mēs bijām” Novadpētniecības foto materiālu izstāde. Atmiņu stāsti

4.- 30.12.

,,Supervaronis – Zirnekļcilvēks”  Ukraiņu zēna – Mirona Dieienkova zīmējumu izstāde bērnu literatūras nodaļā

11.-23.12.

 

 

,,Detektīvrakstnieka ķēriens” Plaukta izstāde. Rakstnieka, scenārista Andra Kolberga 85. jubilejas gadā

19.12.         Plkst 10.oo

,,Lai skan!” Ziemassvētku rūķīšu salidojums bibliotēkā. Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem

2023. gada 15. nov.

Patriotu nedēļa Andrupenes bibliotēkā

 Pasākums jaunākā skolas vecuma bērniem ,,Ko tu zini par Latviju" Aizraujošas, izzinošas spēles par daudzveidīgo Latvijas dabu


Viktorīna pamatskolas vecuma bērniem ,,Ko tu zini par Latviju" 
Latvijas vēsture, ģeogrāfija, kultūra un valoda2023. gada 14. nov.

Mārtiņdienas pasākums bibliotēkā

 Mārtiņi ir latviešu gadskārtu svētki, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. 
Mārtiņdienas pasākumā piedalījās pirmsskolas vecuma bērni. 
Jautrā noskaņojumā minēja mīklas, skandēja tautasdziesmas, ieklausījās Mārtiņdienas ticējumos. 

Pasākuma dalībnieki noskatījās multfilmu un palīdzēja Mārtiņgailim tikt pie nozaudētās cepures.2023. gada 1. nov.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā novembrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

1.-30.11.

,,  Mūsu zeme – Latvija” tematiska literatūras izstāde. Latvijas daba, cilvēki, notikumi…

9.11.Plkst11.oo

,,Nu atbrauca Mārtiņdiena deviņiem kumeļiem” Pasākums pirmsskolas vecuma bērniem sadarbībā ar PII ,,Avotiņš”

14.11.Plkst 13oo

Viktorīna ,,Ko tu zini par Latviju” Pasākums 3.-5.kl. skolēniem sadarbībā ar Andrupenes pamatskolu

14.-30.11.

 

 

,,Jaunumi grāmatplauktos” Jaunāko grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā

21.-30.11.

Konsultācijas Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībniekiem par  grāmatu vērtēšanas elektronisko anketu aizpildīšanu

 

2023. gada 24. okt.

Rubrika ,,Vēstures lapaspuses"

 Avots: Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka www.lndb.lv

ANDRUPENES PAGASTA PODNIEKI   ,,Daugavas vēstnesis” Nr24(30.01.1940)

Turpinājums (Sākums 31. marta rubrikā)

Apmeklējot Andrupenes kerami-
ķus, braucu gar Pušas ezeru. Ir klusas,
bet karstas augusta dienas pēcpusdiena.
Vienā ezera stūrī vēroju sevišķi krāšņu
dabas ainavu. Kāda simtgadēja pirtiņa
stāv sakņupuši pašā ezera malā, bet tur-
pat netālu no ezera malas uzceltas jaunas
saimniecības ēkas. Ezerā, netālu no kra-
sta, paštaisītā silē sēž un makšķerē kāds
sirms Ezerzemes tētiņš. Uzsaucot dievpa-
līgu, vecītis sāk valodu un ar viņu tad nu
izrunājos par pagastu un tā dzīvi. «Mūsu
pagasts var lepoties ar augstāko kalnu Lat-
galē, un tas ir Liepu kalns, 269 metri
augsts!» stāsta sirmais andrupenietis. E»et
man ieminoties un apprasoties par podnie-
kiem, viņš atbild: «Un tie mūsu podnieki
jau pazīstami, dēls, plašā apkārtnē. Apcie-
mojiet tepat Vāciešus, tad jūs redzēsiet, ko
prot latgalieši! Arī Dekšņos variet iegriez-
ties pie Donata V i ļ v m a.
D c k š ņ o s arī dzīvo viens no Andru-
penes pagasta spējīgākiem podniekiem un
māla izstrādātājiem, kas bez parasto saim-
niecības trauku pagatavošanas nodevies arī
vāžu rūpniecībai. Šis vīrs "ir Donats Vi-

ļums, ģimenes cilvēks un triju mazu bēr-
nu tēvs, kas pēdējā laikā kļuvis nelaimīgs
un darba nespējīgs, jo cītīgā un nepār-
trauktā podnieka darbā, mālus mīcot, sa-
bojājis kāju. Vēl atlikušie keramikas
priekšmeti runā par viņu daudz, jo bez
jaukām bļodām, podiem, viņš gatavojis

daudz dažādu vāžu un parādījis sevi par
sapratīgu un fantāzijas bagātu tautas
mākslinieku — podnieku. Cerēsim, ka
pēc kāda laika spējīgais podnieks atkal pfl-
nīgi izveseļosies un atgriezīsies iemīļotajā
darbā.

O. Ozoliņš

Avots: www.lndb.lv

2023. gada 6. okt.

2023. gada 2. okt.

 


Izstādes un pasākumi oktobrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

2.10.-18.10.

,, Es lasu rudenī” Valsts valodas dienai veltīta literatūras izstāde

12.10. Plkst 11.oo

Lasītāju kopas ,,Domubiedri” tikšanās muzejā ,,Andrupenes lauku sēta”

18.10.-17.11.

,,ĀBECE  laiku lokos” Tematiska izstāde bibliotēkas lasītavā

18.10. Plkst 13oo

 

,,Viss sākas ar Ābeci” Pasākums sākumskolas skolēniem

30.10.

,,Spicītes darbnīciņa” Aktivitātes pirmsskolas vecuma bērniem

2023. gada 18. sept.

2023. gada 8. sept.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā septembrī

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

8.09.-22.09.

,, Diegu burti” Dzejnieces Ineses Zanderes grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā

8.09.

,,Diegu burti” grāmatu lasījumi pirmsskolas vecuma bērniem

11.09.-30.09.

,,Lasi un vērtē” jaunu dalībnieku iesaistīšana ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023” aktivitātēs

25.09.-30.09.

 

 

,,Miķeli gaidīju, kā savu brāli…” Tematiska izstāde bibliotēkas datortelpā

27.09.

,,Gribu būt lasītājs” Pasākums Andrupenes pamatskolas pirmās klases skolēniem

2023. gada 31. jūl.

 Līdz 2023. gada 6. septembrim bibliotēka nestrādās, sakarā ar darbinieka atvaļinājumu

2023. gada 25. jūl.

2023. gada 19. jūl.

Rubrika ,,Vēstures lapaspuses"

 ,,Daugavas vēstnesis" Nr 93 (24.04.1940)

LATGALES DZIESMAI ZIEDOTA DZĪVEDziedātāja Helēna Erss - Kozlovska
ir pirmā latgaliete, kas ieguvusi augstāko
mūzikas izglītību, beigdama konservato
riju ar brīvmākslinieces grādu.

Helēnas vectēvs bijis Andrupenes muižas
dzimtcilvēks, bet ar centību ticis tik tālu,
ka no kunga atpircies un sācis patstāvīgi
dzīvot kā foļvarku nomnieks. Vectēva enerģiju un                                                                                                             uzņē
mību mantojusi arī Helēna Kozlovska, jo
tikai ar šo mantojumu viņa varēja izlauzt
mākslinieces ceļu toreizējos apstākļos.
Arī mākslinieces tēvs bijis muižas pār
valdnieks Rībiņos, kur atrodas Helēnas
dzimtene. Vēlāk tēvs apmetās Rēzekne
un atvēra pārtikas veikaliņu. Rēzeknē
arī sākās Helēnas skolas gaitas.
1912. gadā ar dekāna Nikodima Ran
cāna gādību Helēna Kozlovska varēja
braukt uz Rīgu un pēc tam uz Pēterpili
mācīties dziedāšanu. Pirmās dziedāšanas
stundas Rīgā viņa ņēmusi pie prof. Pāvila
Jurjāna un Gižicka mūzikas skolā. Pēter
pill māksliniece vēl mācijās pie D. Rozen
bergas un iestājās konservatorijā prof.
Gladkajas klasē.
Pirmais patstāvīgais Helēnas Koz
lovskas koncerts sarīkots Rēzeknē 1915.

 gadā. Tā pirmā nopietnā pirmās latgalie
šu solistes uzstāšanās.

Koncertos iegūtie līdzekļi bija par
maziem, lai turpinātu izglītību. Tad Pē-
terpill māksliniece ar baznīckunga K.
Skrindas un V. Rubuļa palīdzību dabūja
pastāvīgu vietu sv. Katres baznīcā kā
kvarteta soliste. Revolūcija 1917. gadā
mācīšanos pārtrauca. Helēna Erss - Koz-
lovska aizbrauca uz Valku, kur dzīvoja
viņas vīrs rakstnieks Erss, bet 1918. gadā
pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas
apmetās Rīgā, kur mācīšanos turpināja
pie Dagmāras Rozenbergas. 1920. gadā ie-
stājās Latvijas konservatorijā, kuru bei-
dza 1925. gadā kā brīvmāksliniece, bet
1926. gadā Itālijā papildinājās dziedāšanā
pie Milānas konservatorijas prof. Marati.
Milānā dominikāņu māsas Helēnu uzai-
cina dziedāt arī baznīcā. Māsas Helēnu
aizved arī uz Romu dziedāt.

Helena Erss - Kozlovska, pirmā latgaliete, kas ie-

guvusi augstāko muzikālo izglītību…  

Avots: www.lndb.lv                                                                                                     

2023. gada 17. jūl.

,,BJVŽ-2023"

 ,,Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2023" jaunās grāmatas ir saņemtas.
                 Aicinām iesaistīties lasītāju un vērtētāju pulkā!
Jaunumi grāmatplauktos

 


2023. gada 6. jūl.

Galda spēļu dienas bibliotēkā

 Kamēr vecāki piedalās Dziesmu un Deju svētkos, bērni apmeklē spēļu pēcpusdienas bibliotēkāNedēļa xxvll Vispārējo latviešu Dziesmu un xvll Deju svētku zīmē

 


2023. gada 29. jūn.

Izstāde bibliotēkas datortelpā

 


Izstādes un pasākumi jūlijā un augustā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

3.-11.07.

Tematiska izstāde veltīta Vispārējiem dziesmu un deju svētkiem

3.-19.07.

,,Spēles gaišajiem vasaras vakariem” Galda spēļu dienas bibliotēkā. Izstāde

11.-21.07.

Literatūras izstāde lasītavā.  Rakstniekam Aivaram Kļavim -70

14.07.-31.08.

 

 

,,Laiku lokos” Novadpētniecības foto  materiālu izstāde

Līdz 31.08.

,,Mirklis dabā” Daiņa Platača foto izstāde bibliotēkas datortelpā

2023. gada 5. jūn.

2023. gada 24. maijs

Izstādes un pasākumi bibliotēkā jūnijā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums un temats

 

1.06.-31.08.

,, Jaunumi grāmatplauktos” Jaunāko grāmatu izstāde

1.06.- 15.06.

,,Lasītprieks” lasītāko grāmatu izstāde bērnu literatūras nodaļā , veltīta Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai

12.06.-22.06.

,,Krāslavai – 100” Tematiska izstāde veltīta Krāslavas simtgadei

19.06.-30.06.

 

 

,,Visa laba jāņu zāle, ko plūc jāņu vakarā” Tematiska literatūras izstāde vasaras saulgriežu laikā

19.06.- 30.06.

Darbojamies ,,Spicītes darbnīciņā” vasaras saulgriežu laika aktivitātes bērniem

2023. gada 12. maijs

Izstāde bibliotēkā

 Andrupenes pagasta bibliotēkā skatāma Krāslavas novada mūzikas un mākslas skolas Dagdas nodaļas absolventu darbu izstāde

                                        ,,Krāsu varavīksne"
Aicinām apmeklēt! Izstāde būs skatāma līdz 31.08.2023.

,,Visskaistākie vārdi - māmiņai"

 Grāmatu apskats un radošā stunda bibliotēkā
2023. gada 28. apr.

Izstādes un pasākumi bibliotēkā maijā

 

Datums, laiks

Izstādes, pasākuma nosaukums, temats un veids

 

No 2.05. 2023.

,, Krāsu varavīksne” Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas Dagdas nodaļas absolventu darbu izstāde

2.05.-12.05.

,,Tad apstājās laiks…” Literatūras izstāde dzejnieka Imanta Ziedoņa 90. jubilejas gadā

2.05 -12.05.

Latvijas republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīta literatūras izstāde. Sarunu pēcpusdienas. Atmiņu stāsti

10.05 -24.05.

 

 

,,Visskaistākie vārdi – māmiņai” Literatūras izstāde par godu Mātes dienai un Starptautiskajai ģimenes dienai. Radošā stunda bibliotēkā (15.05.)

22.05. -2. 06.

Literatūras izstāde rakstnieka, publicista Ērika Hānberga 90. jubilejas gadā (Plaukta izstāde)

 

2023. gada 6. apr.

Radošā stunda bibliotēkā

 Pirkstiņleļļu izmantošana padara grāmatu lasīšanu aizraujošāku un interesantāku.


Darbnīciņā top pirkstu lelles galda teātrim


Mīļas, pašu rokām gatavotas pirkstu lelles2023. gada 31. marts

Rubrika ,,Vēstures lapaspuses"

 Avots: Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka www.lndb.lv


,,Daugavas vēstnesis" Nr24 (30.01.1940)
Andrupenes pagasta podnieki

Ādams Lācis dzīvo un saimnieko Vā-
ciešos, kur viņam pieder ap 11 ha zemes.
Paralēli zemes darbiem, kas bieži vien pra-
sa no dūšīgā saimnieka daudz pūļu un
enerģijas, viņš ar interesi un sevišķu rūpī-
bu nododas arī podniecībai. Aizvien lai-
kus sagādātie māli viņam ir tas materiāls,
kas dod baudu pirkstiem — veidot dažā-
dus māla priekšmetus, ar kuriem sagādāt
sev un citiem nepieciešamo gan saimniecī-
bā, gan dzīvokļu greznojumā. Kā rudens
vakaros, tā ziemas klusajās dienās Lācis
liek griezties podnieka ratam un, apzie-
dies māliem, viņš pacietīgi veido bļodas,
podus un krūzes. No sākuma, kamēr ro-
kas vēl pierod veidošanai, viņš fabricē ma-
zākus priekšmetus: miniatur bļodas, sīkas
krūzītes un niecīgus kausiņus, bet kad ro-
kas jau sāk klausīt un manāmi iesilušas,
top gatavi arī vairāku litru un pat spaiņu
podi gan ar, gan bez osām. Vienai daļai
lielo podu ieskrāpēti arī ornamenti, kuru
parasti vairāk gar poda augšmalu, bet kād-
dreiz netrūkst arī sānos un osu veidoju-
mos. Podi atšķiras arī ar glazējumu. lekš-
puse jau nu gan glazēta visiem, jo citādi
šķidrumu nevar tajos uzglabāt, bet bieži
vien ārpuse glazēta vai nu līdz pusei, visa,

vai nemaz. Bļodas podnieks Lācis arī ga-
tavo ar lielu nopietnību un māku. Jaukas
un interesantas ir viņa gatavotās krūzes.
Tās grezno ne tikai izciļņi un ornamenti,
bet arī dažādais plankumotais glazējums.
Tas krūzei piešķir īpatu un mistisku izska-
tu un ir kaut kas neparasts. A. Lāča ra-
žojumi parasti pērkami Dagdā un Maltā,
īpaši lielāko? tirgos. Keramiķis ir precē-
jies un tēvs trim bērniem.

Avots: www.lndb.lv
(Turpinājums nākamajā rubrikā ,,Vēstures lapaspuses”)