2019. gada 30. aug.

Izstādes un pasākumi septembrī



 
Norises laiks
Izstādes vai pasākuma 
         nosaukums
           Pasākuma veids
2.09.-6.09.
,,Mani senie skolas gadu rīti”
Foto materiālu izstāde sadarbībā ar senioru grupu “Domubiedri”
2.09.-10.09.
“Latviešu tautas pasaku un teiku pirmais vācējs un sistematizētājs”
Ansim Lerhim – Puškaitim – 160
Literatūras izstāde jubilejas gadā
16.09.
”Gribu būt lasītājs”
 Iepazīšanās ar bibliotēku un tās piedāvātajām iespējām. Pasākums sadarbībā ar Andrupenes pamatskolu
16.09-20.09.
,,Labi sēņu māmiņai,
tai meitiņas drīz uzauga”

Tematiska izstāde un radoša darbošanās bērnu literatūras stūrītī
23.09-27.09.
,,Jauka dzīve lauku sētā”
Latviešu gadskārtu svētki “Miķeļdiena” – tematisks literatūras apkopojums