2012. gada 17. janv.

Andrupenes tautas bibliotēkas darba plāns 2012

APSTIPRINU:
Andrupenes pagasta pārvaldes
vadītāja M. Rudavina


DAGDAS NOVADA ANDRUPENES PAGASTA  PĀRVALDE
ANDRUPENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS
D A R B A   P L Ā N S
2012
1. Galvenie darba rādītāji:

1.1. Lasītāju skaits - 380
1.2. Apmeklējumu skaits - 5525
1.3. Literatūras izsniegums - 8725 eks.

2. Darbs ar bibliotēkas apmeklētājiem.

2.1. Sniegt bibliotēkas apmeklētājiem nepieciešamās bibliogrāfiskās uzziņas.
2.2. Informēt bibliotēkas apmeklētājus par jaunām grāmatām. Veikt kvalitatīvu apkalpošanu.
2.3. Apmierināt pieprasījumus pēc literatūras, tai skaitā izmantojot SBA , Krāslavas centrālās bibliotēkas un arī citu bibliotēku fondus.

3. Novadpētniecības darbs.
3.1. Vākt un apkopot novadpētniecības materiālus, strādāt ar kartotēku.

4. Darbs ar grāmatu fondu.

4.1.Strādāt ar grāmatu fondu, sekot grāmatu kārtībai plauktos. Atlasīt un norakstīt novecojušo un nolietoto literatūru.
4.2. Organizēt dažādas grāmatu izstādes, apskatus, jaunumu informācijas dienas.

5. Piedalīties visos iespējamos projektos.

6. Atzīmēt svarīgākus notikumus, kultūras, sabiedriskajā , un politiskajā dzīvē republikā, rajonā un pagastā, organizējot dažādus bibliotekāros pasākumus. Organizējot dažādus pasākumus, veidojot literatūras izstādes, ņemt vērā lasītāju intereses, viņu vaļaspriekus.

 Pasākumi     
                                         
1. „Trīs saujas mīlestības” literatūras izstāde, veltīta E. Lukjanska - 75. jubilejai.  02.01.2012

2. „Andrai Neiburgai – 55” Viņas darbu izstāde. 14.01.2012

3. „Vinnijs Pūks un viņa draugi” A. Milnam – 130. (1882-1956) Viņa darbu izstāde. 17.01.2012

4. „Es esmu no pūpolu zemes” V. Ļūdēnam -75. Literatūras izstāde 24.01.2012

5. „Atmiņas… Atmiņas iznirst kā debesīs mākoņu kalni…” Izstāde. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. 25. marts

6. „Iesim pūpolot un olas šaust!” Tematiskā pēcpusdiena bērnu un jauniešu centrā, literatūras izstāde b-kā. Marts - aprīlis

7. „Mūžīgā mīlestība” literārā pēcpusdiena veltīta Mātes dienai. Maijs

8. „Krāsas un stils pasaules modē” Literatūras izstāde izlaiduma vakaram. Jūnijs

9. „Nāc nākdama, Jāņa diena, tev ir pulka gaidītāju” tematiskais vakars Jūnijs

10. „Šurpu grāmatas uz skolu” Zinību dienai veltīta pēcpusdiena jauniešu centrā un izstāde bibliotēkā. Septembris

11. „Neatkarības ceļu ejot” LR proklamēšanas gadadienai veltīta l-ras izstāde. Novembris

12. „Šī nakts mirdz gaismā brīnišķā” tematiskais pasākums jauniešu centrā, l-ras izstāde bibliotēkā Decembris

Andrupenes tautas bibliotēkas vadītāja J.Puža