2018. gada 27. sept.

Pasākumi bibliotēkā oktobrī

Norises laiks
Pasākuma nosaukums
4.10.2018.
Pasaules dzīvnieku aizsardzības dienā – literatūras izstāde “Katram savs mīļdzīvnieciņš”5.-19.10.2018.
Plaukta izstādes

Cilvēks var kļūt gan par pelniem, gan par zvaigzni...” Latviešu prozas meistaram Albertam Belam - 80

19.-26.10.2018.
Rakstniecei, dzejniecei, dramaturģei un tulkotājai, izcilo darbu “Sila ziedi” un “Agrā rūsa” autorei Elīnai Zālītei - 120
31.10.2018.
Garīdzniekam, folkloras pētniekam, dzejniekam. Andrupenes, Dagdas un Skaistas draudžu prāvestam Pīteram Smelteram – 150. Biogrāfijas lappuses pārlapojot

2018. gada 17. sept.

Ceļojums grāmatplauktā

,,Tālāk skriet pa zilu gaisu, kurā mākonīši plaukst, skriet ar prieku, un no prieka aizvien ātrāk augt..."      (Inese Zandere)


14. septembra pēcpusdienā Andrupenes pamatskolas jaunāko klašu skolēni devās neparastā ceļojumā – bibliotēkas grāmatplauktos patstāvīgi meklēja grāmatas, pārlapoja, lasīja dzejolīšus un sagatavoja izstādi ar mīļākajām Ineses Zanderes grāmatām.  


Pašu rokām zīmēts arī izstādes nosaukums2018. gada 11. sept.

Nāc un iepazīsties!

Lasīšanas veicināšanas programmas ietvaros saņemtas jaunas grāmatas. Nāc, iepazīsties, iesaisties aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā un esi ,,Bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas" eksperts. 

Kalninskis T. Zaķa garauša laimes zeme 
Dibika Marianna. Pastnieks Pele 
Zandere Inese. Zirgā 
Kārlsone Ellena. Aukliņa, putns un es 
Mihaels de Koks. Kā vecmamma vislaik samazinājās 
Paklone Inese. Okeāns un tuksnesis 
Simuka Salla. Sirdsmāsas 
Cepīte Inguna Ula. Ulsiks 
Āreleida Kai. Pilsētu dedzināšana 
Penaks Daniels. Kā romāns 
Naneti Andžela. Mans vectēvs bija ķiršu koks 
 

2018. gada 10. sept.

Mairitas krāsu pasaulē

Turpinām apzināt radošus cilvēkus mūsu pagastā

No 10. septembra Andrupenes bibliotēkā skatāma skolotājas Mairitas Konošonokas gleznu un zīda apgleznojumu izstāde    ,, Latvijas daba"2018. gada 7. sept.

Objektīvā - Latvijas dabas ainavas

Septembrī bibliotēkā noslēdzās Jurija Bondara foto izstāde. Vairāk kā 20 darbos autors  iemūžinājis neatkārtojamus Latvijas dabas skatus.

Bibliotēkas apmeklētāju vārdā pateicamies fotogrāfam par iespēju apskatīt šos darbus, kuri ļauj tuvo un pazīstamo redzēt no cita skatu punkta.


2018. gada 4. sept.

Bibliotēkas pasākumu dalībnieku ievērībai

Informējam Jūs, ka Dagdas novada pašvaldības ,dagdas novada bibliotēkas struktūrvienības - Andrupenes pagasta bibliotēkas organizēto pasākumu laikā tiek veikta fotografēšana un videoieraksts
pasākumu publicitātes nodrošināšanai un sabiedrības informēšanai.

Tiesiskais pamats Jūsu personas datu apstrādei ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta pirmā punkta e) apakšpunkts.

Fotografēšanas un filmēšanas laikā iegūtie personas dati var tikt nodoti Dagdas novada pašvaldības pilnvarotiem darbiniekiem un publicēti pašvaldības interneta vietnēs, masu medijos, kā arī var tikt glabāti iestādes darbības oficiālās statistikas nodrošināšanas nolūkā saskaņā ar 2017.gada 30.maija MK noteikumiem Nr. 291 „Noteikumi par oficiālās statistikas apkopošanu kultūras jomā” un citiem normatīvajiem aktiem.

Informējam, ka Jums, kā datu subjektam ir tiesības:
  • pieprasīt pārzinim (Dagdas novada pašvaldībai) piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, tiesības uz datu pārnesamību un tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi;
  • iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā).

Ja Jūs iebilstat par Jūsu datu apstrādi, nevēlaties lai pasākuma laikā Jūs tiktu fotografēts/filmēts, vai lai foto/videoieraksts, kurā Jūs var identificēt tiktu publicēts,
lūgums griezties pie Bibliotēkas vadītāja, tālr. 65681686.

Pārzinis personas datu apstrādei ir Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālr. 25408815, e-pasts: dati@dagda.lv.

2018. gada 3. sept.

Pasākumi septembrī

11. 09. "Esi bērnu un jauniešu žūrijas eksperts lasītveicināšanas programmā ! " - bibliotekārā stunda skolēniem


14. 09. "Ceļojums grāmatplauktā" - pasākums bērniem, veltīts dzejnieces Ineses Zanderes jubilejai

28.09. "Jumīts veda Jumaliņu" - folkloras stunda. Viss par rudens saulgriežiem - Miķeļiem jeb Apjumībām. Tradīcijas, ticējumi, paražas