2012. gada 28. dec.

Runāja par labo

Publicēts:
Ezerzeme 
28. decembris 2012, 15:24

Andrupenes tautas bibliotēkā notika gada nogales Dagdas novada bibliotekāru seminārs, kurā tika apspriesti aizvadītā gada rezultāti un bibliotēku nākotnes perspektīvas.

Kā pastāstīja bibliotēkas vadītāja Marija Aņisimova, tradīcija gada nogalē rīkot no- vada bibliotekāru tik-šanos, pieaicinot klāt kaimiņus no Krāslavas novada, pastāv kopš novada izveides. Šis jau bija ceturtais šāds seminārs, divi notikuši Dagdas novada tautas bibliotēkā, pērnā gada nogalē bibliotekāri tikās novada bērnu bibliotēkā. Šogad novada bibliotekāri izteica vēlmi, ka gribētu redzēt, kā strādā kāda no lauku bibliotēkām. Ierosinājums tika ņemts vērā, un laika gaitā tika noskaidrota bibliotēka, kas varētu uzņemt semināra dalībniekus — izsprieduši par labu Andrupenes bibliotēkai.

Marija: “Piedalījās faktiski visa novada bibliotekāri, bija arī ciemiņi no Krāslavas novada bibliotēkām. Galvenā tēma šajos semināros ir atskatīties uz aizejošo gadu un nospraust mērķus nākamajam gadam. Runājām par labo, kļūdu analīzei un problēmu risinājumiem ir citi semināri gada laikā. Pasākuma pirmā daļa notika bibliotēkas telpās. Daži mūsu bibliotekāri ir pabijuši tālu pasaulē: Amerikā, Dānijā, Turcijā, Lietuvā, Igaunijā, Latviju ir izbraukājuši krustu šķērsu, pabijuši tuvākos un tālākos novados, bet tieši savu novadu un kaimiņu pagastus ne visai labi pazīstam. Bija interesanti tikties pie kaimiņiem, dalīties pieredzē, redzēt kas ir labs. Mums ir arī tradīcija, ka bibliotēkas veido sižetu jebkurā formā par gada nozīmīgākajiem rezultātiem, notikumiem un cilvēkiem. To rāda kolēģiem kā prezentāciju. Visas vienā reizē to nedara, jo tas prasītu daudz laika un arī iemaņas vajag, lai izveidotu, bet bija vairākas prezentācijas. Tās rādīja semināra otrajā daļā, kas notika mājīgā atmosfērā Andrupenes lauku sētā, kur ir visa nepieciešamā aparatūra. Mūsu kopīgais secinājums — novada bibliotēkas strādājušas sekmīgi!”

Juris ROGA

2012. gada 4. okt.

Strādāt un strādāt, bet ...

Avots:
Ezerzeme - Nr.69 (2012, 4. sept.), [1.] lpp.

Andrupenes pagasta bibliotekāre Janīna Puža ar rūgtumu secina, ka lauki kļūst arvien mazāk apdzīvoti, līdz ar to arī bibliotēkas apmeklētāju skaits lēnītēm sarūk no gada uz gadu. Nesenā pagātnē And- rupenes bibliotēkas telpas ir izremontētas, tās ir gaišas un plašas, atliek vien strādāt un strādāt, bet...

“Cilvēki aizbrauc, laukos paliek arvien vairāk vecīšu,” stāsta bibliotekāre. “Atbrauc no ārzemēm māmi- ņas, kuras tur jau ir iekārtojušās, paņem savus bērnus no skolas un ved projām. Kā es noprotu, pat tikai saņemot pabalstus, ģimenei ārzemēs dzīvot ir izdevīgāk nekā Latvijā...”

Cilvēku aizplūšana arī bibliotekārei liek meklēt jaunas darba formas. Agrāk Janīna mēģināja rīkot pasākumus pieaugušajiem, bet tad sapratusi, ka īsti nav vairs kam tos apmeklēt, un ciešāk pievērsās darbam ar skolēniem un skolotājiem. Kad sākas mācību gads, bibliotēkā notiek visādi pasākumi: izstādes, dzejas dienas, tikšanās un citi.

Neskatoties uz cilvēku aizbraukšanu, šobrīd par apmeklētāju trūkumu bibliotekāre sūdzēties nevar: kopš gada sākuma piereģistrēti aptuveni 200 lasītāji, septembrī nāks klāt vēl. Tiesa, nav tā, kā kādreiz — pirms dažiem gadiem šis skaitlis bija turpat divas reizes lielāks, tomēr arvien daudziem cilvēkiem bibliotēka ir nepieciešama. Tostarp arī studentiem. Grāmatu fonds arī ir gana pietiekošs: ja uz 1. janvāri bija 8836 literatūras vienības, tas tagad jau 9000. Daudz grāmatu dāvināja Rīgas centrālā bibliotēka un filiālbibliotēkas. Starp citu, pēc bibliotekāres un lasītāju atzinuma šajos dāvinājumos ir ļoti labas grāmatas.

Janīna: “Grāmatas dāvina arī iedzīvotāji. Izmantojot izdevību, gribu pateikt lielu paldies mūsu vietē- jam dzejniekam Jānim Baltjancim, kurš uzdāvināja savu dzejas grāmatu ”Baltais sapnis”, divus dzejas krājumus, kuros iekļauta viņa dzeja, kā arī disku, kurā ir dziesmas ar viņa dzeju. Šobrīd grāmatas un disks ir pie lasītājiem, kas liecina, ka interese par novadnieka dzeju pagastā ir.”

Globālā tīmekļa straujas izplatības rītausmā, kad Bils Geitss ziedoja miljonus Latvijas bibliotēku informācijas sistēmai, bibliotēkām bija ziedu laiki apmeklētības ziņā. Šodien daudzās lauku iedzīvotāju ģimenēs jau ir pašiem savs dators un arī pieejams interneta pieslēgums. Tām vairs nav nepieciešamības doties uz bibliotēku, lai sērfotu internetā. Tendence ierīkot mājās interneta pieslēgumu arī samazināja cilvēku pieplūdumu bibliotēkā. Šovasar šeit ne pie viena datora neveidojās rinda. Skolēni bibliotēkā parādīsies, sākoties mācību gadam, bet tagad vien daži pieaugušie iegriežas samaksāt kādu rēķinu interneta bankā. Lietotājiem pieejami pieci datori, viens ir sabojājies. Savulaik bibliotēka saņēma vienu lietotu datoru dāvinājumā, bet tas jau savu laiku ir nokalpojis un norakstīts. Vēl viens dators ir bibliotekārei darba pienākumu veikšanai. Tomēr pats galvenais bibliotēkas balsts ir un paliek lasītājs, nevis kas cits.

Janīna: “Vasarā iedzīvotāji lasa mazāk, tā tas diemžēl ir. Ziemas garajos vakaros cilvēki lasa vairāk, un ziemā bibliotēkā apgrozās vairāk lasītāju. Gribu paslavēt pensionāri Āriju Girsu, kura pati daudz lasa un arī visa viņas ģimene ir vislasītākā. Ļoti čakls lasītājs ir pensionārs Edgars Spirga, sevišķi mīl grāmatas par seniem laikiem. Ir arī vairāki citi čakli pieauguši lasītāji, bet visčaklākais jaunākais lasītājs ir Viesturs Streļčs, kurš šogad ies 2. klasē. Viņš ir Ārijas Girsas mazdēls, tik zinātkārs, ka ne izstāstīt, ne uzrakstīt.”

Juris ROGA

2012. gada 26. sept.

Tematiskā izstāde "Meži - mūsu bagātība"

Izstādi apmeklēja apmēram 25 bērni, gan jaunāko, gan vecāko klašu skolēni.  Minējām mīklas par meža dzīvniekiem un augiem. Labākajiem  atminētājiem bija balvas – piezīmju blociņi un šokolādes medaļas.

Daudziem bērniem tēti ir mednieki, bērni diskutēja, strīdējās, dalījās iespaidos par nošautajiem vilkiem, lūšiem, lapsām. Bērni ļoti aktīvi piedalījās pasākuma norisē.

2012. gada 5. sept.

Nezinītis un zinītis lasa grāmatasPašā mācību gada sākumā Andrupenes pagasta pirmsskolnieki un viņu vecāki
devās iepazīties ar bibliotēku, ar bibliotekāri un ar grāmatām.

2012. gada 28. aug.

Tikšanās ar mūsu novadnieku, dzejnieku Baltjanci

Sadarbībā  ar muzeju „Andrupenes lauku sēta” notika tikšanās ar mūsu novadnieku  dzejnieku  Baltjanci.   Dzejnieks   pastāstīja par sevi, lasīja dzejoļus, klausījāmies dziesmas ar dzejnieka vārdiem un mūziku. Tikšanās  noritēja  ļoti siltā, draudzīgā   atmosfērā. Uz pasākumu ieradās apmēram 30 cilvēki.

Pēc tradīcijas, pēc  pasākuma pie muzeja   iestādījām  ceriņu.

2012. gada 14. marts

Pastāvīgā izstāde „Latgali es saprast gribu!’’

Bibliotēkā  ir  divas pastāvīgas  izstādes, kuras pēc iespējas vienmēr tiek papildinātas ar jaunākiem izdevumiem. Viena no tām ir  „Latgali es saprast gribu’’. Visas  grāmatas ir latgaliešu valodā.  Izstādi izmanto folkloras kopas  pašdarbnieki, skolotāji un ļoti liela interese ir starp  vecāka gadu gājuma cilvēkiem.

2012. gada 17. janv.

Andrupenes tautas bibliotēkas darba plāns 2012

APSTIPRINU:
Andrupenes pagasta pārvaldes
vadītāja M. Rudavina


DAGDAS NOVADA ANDRUPENES PAGASTA  PĀRVALDE
ANDRUPENES TAUTAS BIBLIOTĒKAS
D A R B A   P L Ā N S
2012
1. Galvenie darba rādītāji:

1.1. Lasītāju skaits - 380
1.2. Apmeklējumu skaits - 5525
1.3. Literatūras izsniegums - 8725 eks.

2. Darbs ar bibliotēkas apmeklētājiem.

2.1. Sniegt bibliotēkas apmeklētājiem nepieciešamās bibliogrāfiskās uzziņas.
2.2. Informēt bibliotēkas apmeklētājus par jaunām grāmatām. Veikt kvalitatīvu apkalpošanu.
2.3. Apmierināt pieprasījumus pēc literatūras, tai skaitā izmantojot SBA , Krāslavas centrālās bibliotēkas un arī citu bibliotēku fondus.

3. Novadpētniecības darbs.
3.1. Vākt un apkopot novadpētniecības materiālus, strādāt ar kartotēku.

4. Darbs ar grāmatu fondu.

4.1.Strādāt ar grāmatu fondu, sekot grāmatu kārtībai plauktos. Atlasīt un norakstīt novecojušo un nolietoto literatūru.
4.2. Organizēt dažādas grāmatu izstādes, apskatus, jaunumu informācijas dienas.

5. Piedalīties visos iespējamos projektos.

6. Atzīmēt svarīgākus notikumus, kultūras, sabiedriskajā , un politiskajā dzīvē republikā, rajonā un pagastā, organizējot dažādus bibliotekāros pasākumus. Organizējot dažādus pasākumus, veidojot literatūras izstādes, ņemt vērā lasītāju intereses, viņu vaļaspriekus.

 Pasākumi     
                                         
1. „Trīs saujas mīlestības” literatūras izstāde, veltīta E. Lukjanska - 75. jubilejai.  02.01.2012

2. „Andrai Neiburgai – 55” Viņas darbu izstāde. 14.01.2012

3. „Vinnijs Pūks un viņa draugi” A. Milnam – 130. (1882-1956) Viņa darbu izstāde. 17.01.2012

4. „Es esmu no pūpolu zemes” V. Ļūdēnam -75. Literatūras izstāde 24.01.2012

5. „Atmiņas… Atmiņas iznirst kā debesīs mākoņu kalni…” Izstāde. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. 25. marts

6. „Iesim pūpolot un olas šaust!” Tematiskā pēcpusdiena bērnu un jauniešu centrā, literatūras izstāde b-kā. Marts - aprīlis

7. „Mūžīgā mīlestība” literārā pēcpusdiena veltīta Mātes dienai. Maijs

8. „Krāsas un stils pasaules modē” Literatūras izstāde izlaiduma vakaram. Jūnijs

9. „Nāc nākdama, Jāņa diena, tev ir pulka gaidītāju” tematiskais vakars Jūnijs

10. „Šurpu grāmatas uz skolu” Zinību dienai veltīta pēcpusdiena jauniešu centrā un izstāde bibliotēkā. Septembris

11. „Neatkarības ceļu ejot” LR proklamēšanas gadadienai veltīta l-ras izstāde. Novembris

12. „Šī nakts mirdz gaismā brīnišķā” tematiskais pasākums jauniešu centrā, l-ras izstāde bibliotēkā Decembris

Andrupenes tautas bibliotēkas vadītāja J.Puža